El mètode: aprenentatge basat en problemes.

Matepractic, pas a pas

Diagnostica

La prova de diagnòstic consta de 7 tasques que s'adapten als encerts i errors fins a delimitar el nivell de competència matemàtica de l'alumne. A partir d'aquest nivell, podrà començar a practicar.

Prueba de diagnóstico
Millora

Matepractic proposa un ritme d'una activitat setmanal que consta de 5 tasques (temps de Matepractic) s'adapta a ritme de l'alumne. Si no supera una activitat mostra la solució per reforçar l'autoaprenentatge i ofereix noves oportunitats amb diferents valors numèrics.

Una actividad semanal
Avalua

El professor o tutor pot supervisar el progrés dels seus alumnes mitjançant gràfics de resultats. Pot modificar el seu ritme d'activitats o canviar-ho de nivell.

Supervisar

Matepractic es basa en les pautes de les proves TIMSS i PISA.

1. Els contextos. Els alumnes aprenen que la matemàtica no és un conjunt de temes aïllats i que precisen emprar-la en situacions reals de la seva vida quotidiana, és a dir, en contextos laborals o escolars, socials o científics.

2. Les habilitats. La competència matemàtica es construeix a partir d'una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements i valors que es treballen de manera integrada.

TIMSS/PRIMÀRIAPISA/SECUNDÀRIA
- Conèixer
- Aplicar
- Raonar
- Pensar i raonar                 - Formular i resoldre problemes
- Argumentar                       - Representar
- Comunicar                         - Usar operacions i el llenguatge simbòlic, formal i tècnic
- Construir models              - Utilitza suports i eines

3. Els continguts. Es refereixen als principals blocs temàtics del currículum matemàtic.

TIMSS/PRIMÀRIAPISA/SECUNDÀRIA
- Nombres
- Formes i mesuraments geomètrics
- Representació de dades
- Quantitat
- Espai i forma
- Canvis i relacions
- Incertesa