De 1er a 4rt de Secundària i 1er de Batxillerat

Cada activitat conté

Cada problema té la seva solució explicada.

Matepractic divideix secundària en 15 nivells predefinits (3 per curs). Dins d'un mateix curs, es pot alterar l'ordre de les activitats individuals per adaptar-los al temari que s'imparteix a l'aula. Els problemes de cada nivell tracten els següents continguts:

NIVELL CONTINGUTS NIVELL CONTINGUTS
1
1r ESO
Nombres naturals. Nombres enters. Divisibilidad. Fraccions i decimals. Percentatges. Sistemes de numeració. 9
3r ESO
Paràmetres de centralització i desviació. Diagrames d'arbre. Variacions i combinacions. Probabilitat condicionada.
2
1r ESO
Llenguatge algebraic. Magnituds directa i inversament proporcionals. Percentatges. Funció lineal. Gràfiques. 10
4t ESO
Codis i divisibilidad. Potenciació i radicació. Interès compost. Funció exponencial i logarítmica.
3
1r ESO
Rectes i angles. Perímetres i àrees. Teorema de Pitàgores. Freqüència absoluta i relativa. Diagrama de sectors. Gràfic de barres. Regla de Laplace. 11
4t ESO
Visió espacial. Perímetres, àrees i volums en poliedres i en superfícies de revolució.
4
2n ESO
Operacions amb nombres naturals, enters i decimals. Divisibilidad. Unitats de pes i volum. Gràfiques i paràmetres estadístics. Llei dels grans nombres. 12
4t ESO
Probabilitat condicionada. Taules i graficas estadístiques. Distribucions bidimiensionales. Recta de regressió i interpolació.
5
2n ESO
Funcions. Expressió algebraica i grafica d'una funció. Equacions de primer i segon grau. Interpretació de gràfics. 13
1r Batxillerat
Nombres reals. Equacions i sistemes. Inequacions. Estudi de funcions. Limitis. Continuïtat. Derivades.
6
2n ESO
Lògica. Figures geomètriques. Àrees i perímetres. Semblança. Escala. Punts i rectes notables del triangle. Sòlids i platònics. 14
1r Batxillerat
Rectes i distàncies. Angles. Radiants. Trigonometria. Resolució de triangles. Nombres complexos. Còniques.
7
3r ESO
Potenciació i radiació. Notació científica. Aproximació i errors. Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques. 15
1r Batxillerat
Operacions amb successos. Probabilitat total. Teorema de Bayes. Correlació i regressió. Distribució binomial i normal.
8
3r ESO
Percentatges. Proporcionalitat inversa. Funció parabòlica. Sistemes d'equacions. Angles i semblança. Vectors. Simetria, girs i translacions.
NIVELL CONTINGUTS
1
1r ESO
Nombres naturals. Nombres enters. Divisibilidad. Fraccions i decimals. Percentatges. Sistemes de numeració.
2
1r ESO
Llenguatge algebraic. Magnituds directa i inversament proporcionals. Percentatges. Funció lineal. Gràfiques.
3
1r ESO
Rectes i angles. Perímetres i àrees. Teorema de Pitàgores. Freqüència absoluta i relativa. Diagrama de sectors. Gràfic de barres. Regla de Laplace.
4
2n ESO
Operacions amb nombres naturals, enters i decimals. Divisibilidad. Unitats de pes i volum. Gràfiques i paràmetres estadístics. Llei dels grans nombres.
5
2n ESO
Funcions. Expressió algebraica i grafica d'una funció. Equacions de primer i segon grau. Interpretació de gràfics.
6
2n ESO
Lògica. Figures geomètriques. Àrees i perímetres. Semblança. Escala. Punts i rectes notables del triangle. Sòlids i platònics.
7
3r ESO
Potenciació i radiació. Notació científica. Aproximació i errors. Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques.
8
3r ESO
Percentatges. Proporcionalitat inversa. Funció parabòlica. Sistemes d'equacions. Angles i semblança. Vectors. Simetria, girs i translacions.
9
3r ESO
Paràmetres de centralització i desviació. Diagrames d'arbre. Variacions i combinacions. Probabilitat condicionada.
10
4t ESO
Codis i divisibilidad. Potenciació i radicació. Interès compost. Funció exponencial i logarítmica.
11
4t ESO
Visió espacial. Perímetres, àrees i volums en poliedres i en superfícies de revolució.
12
4t ESO
Probabilitat condicionada. Taules i graficas estadístiques. Distribucions bidimiensionales. Recta de regressió i interpolació.
13
1r Batxillerat
Nombres reals. Equacions i sistemes. Inequacions. Estudi de funcions. Limitis. Continuïtat. Derivades.
14
1r Batxillerat
Rectes i distàncies. Angles. Radiants. Trigonometria. Resolució de triangles. Nombres complexos. Còniques.
15
1r Batxillerat
Operacions amb successos. Probabilitat total. Teorema de Bayes. Correlació i regressió. Distribució binomial i normal.

Ets un professor d'un centre educatiu? Posa't en contacte amb el corresponsal comercial de la teva zona per adquirir les llicències per als seus alumnes i consultar les condicions especials.